دوره انتخاب شده

ردیف شرح خدمت هزینه
1طراحي لباس متوسطه13,200,000

شماره فاکتور1719991398
تاریخ فاکتور1400/06/25
مبلغ فاکتور13,200,000
آدرسمیدان المپیک - بلوار صدرا - ابتدای خیابان هوانیروز - نبش خیابان گلرنگ پ 16 و 18

فرم ورود مشخصات